|
شما در حال خواندن ...
واقعیات, تاریخ, تحلیل و تفسیر, جنبش سبز, صبر و استقامت

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب درخصوص سالگرد 25 خرداد88 : تا وقتی دروغ، زور و تزوير ادامه داشته باشد جنبش آزادی خواهی، استقلال طلبی و عدالت خواهی مردم نيز ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران

بيست و پنجم خرداد سالگرد اعتراض مردم ايران به سرنوشت آرايشان در انتخابات رياست جمهوري دورة دهم است.

اين اعتراض خودجوش، مدني و مسالمت آميز، با حضور پر شكوه ميليون ها نفر درخيابان هاي تهران به ثبت رسيد و اما پاسخ اين رفتار قانوني، سركوب خونين و خشونت آميز، كشتار و به شهادت رساندن ده ها تن انسان مظلوم و بي دفاع، دستگيري و حبس صدها نفر از بهترين فرزندان ملت و زنان و مردان پير و جوان از ميان قشرها و گروه هاي اجتماعي مختلف، اعم از دانشجويان و استادان دانشگاه، كارگران، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان سياسي و حزبي اصلاح طلب بود و به دنبال آن، سانسور گسترده و بي سابقه رسانه هاي جمعي مكتوب، الكترونيكي و مخابراتي و تبليغات يك سويه و آكنده از دروغ و تزوير، به خصوص از رسانه ملي، اعمال سياست ارعاب و وحشت، محاكمه و اعدام هاي سياسي به بهانه هايي مشكوك و بر خلاف آيين دادرسي و همه قوانين موجود و نيز زنداني كردن و شكنجه و جناياتي از قبيل آنچه در كهريزك اتفاق افتاد.

اما همه اينها موجب تعميق و گسترش اعتراض مردم تحت عنوان جنبش سبز شد و همه شواهد و قرائن منطق ميرايي دروغ در كنار اصل پايايي حقيقت، گواهي مي دهد كه تا وقتي دروغ و زور و تزوير ادامه داشته باشد جنبش آزادي خواهي، استقلال طلبي و عدالت خواهي مردم نيز ادامه دارد، گرچه با فراز و فرودها و افت و خيزها و سكوت ها و فريادها مواجه شود و درست همين خصلت پديداري دوسويه جنبش هاي مردمي بوده است كه درطول تاريخ، استبداديان حاكم بر ايران را فريب داده و آنها را از توجه به ريشه هاي واقعي و عميق اعتراضات مردمي بازداشته و از حل كردن به موقع و اصولي بحران سياسي و اجتماعي دچار غفلت ساخته است.

آنان متأسفانه هنگامي متوجه شده و به فكر راه حل اصولي و رجوع به ملت و تمكين به خواست حق طلبانه آنان بر مي آمده اند كه آخرين ته ماندة اعتماد و اميد مردم به اصلاح خويش را از دست داده و در بن بست خود ساخته اي گرفتار مي آمده اند كه ديگر هيچ راه گريزي جز وداع با قدرت و حاكميت براي آنها باقي نمي مانده است.

اقتدارگرايان امروزي حاكم نيز بايد تاكنون دريافته باشند كه جنبش سبز مردم ايران، نه جمع كردني، بلكه حل كردني است و حل آن در گرو تسليم شدن به حق و حقوق ملت و قطع ريشه هاي واقعي بحران اعتراضي يعني حاكميت غير دموكراتيك مبتني بر زور و ترس و سركوب و به رسميت شناختن حكومت قانون است.

ما به آنان توصيه مي كنيم كه با تجربه اندوزي و درس آموزي از تاريخ، تا دير نشده به ريسمان نجات بخش خدا و مردم چنگ زنند و از خصومت و لجاجت با ملت خويش دست برداشته و به قانون و حقوق انساني و اساسي مردم تمكين كنند و بدانند كه بقاي نظام در گرو پايبندي به آرمان ها و اصول اوليه انقلاب، يعني آزادي، استقلال و عدالت است و همچنين حل بحران هاي كشور موكول به آشتي با ملت و اعتراف به حقوق آنان به جاي باج دهي به باج خواهان و قدرت هاي بين المللي است .

جنبش سبز جنبشي اصلاح طلب، مستقل و ملي است و به هيچ نيرويي جز قدرت لايزال خداوند و مردم ايران متكي و اميدوار نيست. به همين دليل است كه اقتدارگرايان علي رغم همه فشارها براي اعتراف گيري هاي ساختگي و سناريوسازي هاي جعلي و دروغ ها و تهمت ها براي وابسته نشان دادن رهبران و فعالان و توده ها ي مردم حاضر در جنبش سبز، تا كنون نتوانسته اند يك برگ سند يا موردي موجه و صادق، براي اثبات اتهامات خود ساخته، به افكار عمومي ارايه كنند و به همين دليل است كه اكنون پس از يك سال ، آنان مجبور شده اند براي مخدوش كردن اين جنبش، نه از بر چسب » انقلاب مخملي » ، بلكه از اصطلاح » فتنه» استفاده كنند. اصطلاحي كه تلويحاً نشان از عجز و شكست در توجيه افكار عمومي براي مرتبط ساختن جنبش با قدرت هاي خارجي و اعتراف به درون زا بودن بحران موجود در ايران دارد.

رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان در نظر و عمل ثابت كرده اند كه آزادي و دموكراسي و حق حاكميت ملي و حقوق بشري و سياسي و شهروندي مردم را دركنار اسلام و در چارچوب ايران، استقلال، وحدت و تماميت ارضي و نظام و قانون اساسي مي خواهند و مي جويند.

جنبش سبز نه حركتي كور، نيست انگار يا آنارشيستي، كه نهضتي اصلاحگر، عقلاني و واقع بين در عين آرمان خواهي است.

جنبش سبز و اصلاحات بيانگر خواست طبقات و قشرهاي گوناگون جامعه ايران است. طبقات و اقشاري همچون دانشجويان ، كارگران، زنان، معلمان، روشنفكران، روحانيون ترقي خواه و اقوام و اقليت هاي مذهبي و … . و همه آنان بر سر اصلي ترين و عمومي ترين مطالبات و مخرج مشترك خواسته هاي مردم، زير چتري واحد گرد آمده اند.

اينك همه قشرها و طبقات مظلوم و محروم از حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي دريافته اند كه راه استيفاي حقوق خود و رفع ستم و نابرابري هاي موجود در همه عرصه ها، از نفي استبداد سياسي و مذهبي و تلاش براي استقرار حاكميت قانون مي گذرد.

در فقدان آزادي در همه ابعاد آن، اعم از آزادي بيان و مطبوعات ، احزاب، اجتماعات و انتخابات و با نبود ساختاري دموكراتيك ، اميد به حل ابتدايي ترين مشكلات كشور و تأمين ساده ترين نيازها و خواسته هاي ملت نمي رود، به ويژه درشرايطي كه ناكارامدي دولت و بحران مديريت، افزون بر بحران مشروعيت، نه تنها آن را از حل مسائل روزمره نيز بازداشته، بلكه ستيز با متخصصان و عالمان دانشگاهي منتقد ومخالفت با دانش وكارشناسي، خود به يكي از بزرگترين مشكلات كشور و نظام در تمام قلمروهاي سياست هاي خارجي و داخلي تبديل شده است.

جنبش سبز جنبش نخبگان و كادرها و مطالبات آنها نيست. جنبش مردم و مطالبات همه اقشار است و جنبش هر شهروند يك رسانه، هر شهروند يك كادر، هر شهروند يك ستاد است . جنبش سبز جنبش شبكه گسترده و بي مركز يا تمام مركز طبقات و قشرهاي اجتماعي مختلف مردم است و به همين دليل است كه بر خلاف جنبش هاي كلاسيك، با دستگيري و بازداشت كادرها و فعالان حزبي و سياسي و دانشجويي، بازداشتني نيست. حتي با بازداشت گسترده و پر كردن زندان ها از جوانان، زنان و مردان گمنام ناشناخته نيز، متوقف نمي شود .

جنبش سبز، جنبشي مدني و ضد خشونت است . با وجود همة بربريت و توحشي كه حتي در خيابان هاي شهر و در مرئي و منظر جهانيان و حتي در روزهاي حرمت دار و محرمي چون عاشوراي حسيني عليه مردم اعمال شد و علي رغم همة تلاش هاي موذيانه و نفوذگرايانة مشكوكي كه براي به خشونت و انحراف كشاندن جنبش صورت گرفته است جوانان آگاه و مردم فهيم ايران به مقابله به مثل خشونت گرايانه درنغلطيدند و همچنان با تحمل و مدارا، بر مطالبات و شعارهاي حق طلبانه خود پاي فشرده اند.

جنبش سبز جنبشي اخلاقي است. جنبش ضد دروغ است. اعتراض به تزوير در كنار مقاومت در برابر زور است و به همين دليل بر خلاف اصل هدف وسيله را توجيه مي كند كه تا كنون راهنماي عمل استبداديان بوده است متوسل به اين منطق ماكياوليستي، ضد اخلاقي و ضد اسلامي نشده است و انشاالله در آينده نيز نخواهد شد.

جنبش سبز مشي خود را مبتني بر ايستادگي بر سر آرمان ها و مطالبات و پيگيري توام با صبر و متانت و عقلانيت، بدون انتظار دست يابي عجولانه و سريع به اهداف قرار داده است . اين جنبش ميان وسيله و هدف و راه و مقصد، جدايي نمي افكند و جامعه آزاد، كثرت گرا، دموكراتيك و آميخته با خرد جمعي و انتقادي و حق خودباشي و دگرباشي را در طول مسير تجربه مي كند . جامعه آزاد مطلوب كه اين جنبش دل درگرو خلق آن دارد مبتني بر آزادي، برابري، عرفان و عقلانيت و توام با اخلاق و معنويت ديني است.

بر خلاف آوازه گري رسانه هاي اقتدارگرايان، جنبش سبز به پايان نرسيده و جمع نشده است. بهترين دليل آن همين واقعيت ساده است كه به رغم ادعاي تبليغات چيان و آنها كه جنبش سبز را جنبش چند صد يا ده نفر وانمود مي كنند آنان تاكنون حتي پس از گذشت يك سال پرخوف و خطري كه بر اين جنبش تحميل كرده اند از صدور يك مجوز رسمي براي برگزاري تجمع و راهپيمايي جنبش سبز وحشت دارند!

به راستي اگر ادعاي آنان مبني بر شكست و اتمام جنبش سبز حقيقت دارد چرا از پذيرش اين حداقل خواسته قانوني سر مي پيچند و نمي گذارند تا دعاوي شان در بوته عمل به محك آزمون سنجيده شود.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن همدردي با خانواده هاي معظم همة شهيدان جنبش سبز و اصلاح طلب و نثار خالصانه ترين درودها به آنان و شهيدانشان و مجروحان و اسيران و آسيب ديدگان، يك بار ديگر بر اين محك آزمون پايايي يا ميرايي جنبش سبز تأكيد كرده و مي خواهد كه با صدور مجوز رسمي اجازه دهند تا مردم با حضور يا عدم حضور خود در تجمع و راهپيمايي جنبش سبز اعلام موضع كنند و پاسخ آري يا نه خويش را به جنبش سبز در معرض داوري ايرانيان و جهانيان بگذارند.

والسلام

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

19/3/1389

منبع: امروز

Advertisements

About Wein

آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است میرحسین

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

RSS روز آنلاين

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

RSS گویا

توییتر

Follow WeinGreen on Twitter

آخرین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید

سبز نامه

روشی آسان و سریع برای دسترسی به وب سایت‌های فیلتر شده

سبز پروکسی
Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: